Vyhledat ...
Zobrazit navigaci

O přijímacím řízení

Ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické Bílá vločka s.r.o., Lannova tř. 1595/29a, 370 01 České Budějovice vyhlašuje podle § 93 a § 94 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení.

1. kolo přijímání ke studiu
oboru Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě studia (s možností nastoupit i do vyššího ročníku při uznání předchozího vzdělání)

oboru Diplomovaná všeobecná sestra v denní formě studia (s možností nastoupit do 1. ročníku)

Termíny 1. kola přijímacího řízení:

 • Středa 5. června 2024 od 10:00 do 16:00 hodin
 • Středa 12. června 2024 od 10:00 do 16.00 hodin


Místo konání přijímacího řízení
v sídle školy Lannova třída 1595/29a, České Budějovice, 370 01

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Vyplněnou přihlášku ke studiu lze zaslat poštou nebo osobně donést na studijní oddělení školy. Následně budete pozváni k přijímacímu řízení, které proběhne formou přijímacího pohovoru.


Přihlášku ke stažení pro akreditované studijní obory naleznete zde.
Přihlášku k elektronickému vyplnění, naleznete zde

Termín pro podání přihlášky

 • 5 pracovních dnů před vybraným dnem konání přijímacího řízení s tím, že v mimořádných případech lze podat přihlášku v den konání přijímacího řízení (z důvodu nižší administrativní náročnosti žádáme uchazeče o dodržení podání přihlášky s časovým odstupem min 5 pracovních dnů)
 • uchazeči, kteří budou žádat o přijetí do vyššího ročníku než prvního je stanoven termín podání přihlášky 10 pracovních dnů před vybraným dnem konání přijímacího řízení

SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JSOU TYTO DOKLADY

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že v době podání přihlášky není maturitní zkouška vykonána, je možno ji doložit u přijímacího řízení)
 • potvrzení zdravotní způsobilosti pro studium zdravotnického oboru od lékaře i s případným očkováním proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky
 • v případě, že uchazeč není občanem ČR nebo získal předchozí vzdělání na zahraniční škole (s výjimkou občanů Slovenské republiky), doloží společně s přihláškou nostrifikované maturitní vysvědčení, ověřený překlad maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy do českého jazyka

Forma

 • ústní pohovor se členy komise

Rámcový obsah

 • pohovor hodnotící vhodnost schopností, vědomostí, motivace a zájmů uchazeče, studijní předpoklady, praxi

Výsledky přijímacího řízení

 • do 7 dnů je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitou
 • řádně vyplněná přihláška na předepsaném formuláři (ke stažení ZDE) odevzdaná do stanoveného termínu bez vyplněné klasifikace
 • absolvování přijímacího pohovoru

Forma

 • ústní pohovor se členy komise

Rámcový obsah

 • pohovor hodnotící vhodnost schopností, vědomostí, motivace a zájmů uchazeče, studijní předpoklady, praxi

Výsledky příjímacího řízení

 • do 7 dnů je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a vydáno rozhodnutí o nepřijetí uchazeče

Přijetí do vyššího ročníku než prvního

Přijetí do vyššího ročníku je možné jen na základě předložené a uznané klasifikace z předchozího studia. Dle typu předchozího studia uchazeč dodá: průběh studia na VŠ, Výkaz o studiu ve VOŠ, Diplom, Dodatek k diplomu, Europass apod.Vyhledat na webu

Zavřít