Vyhledat ...
Zobrazit navigaci

Diplomovaná všeobecná sestra

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické organizace pro tzv. regulované nelékařské profese z roku 1998, direktiv a doporučení Evropské komise, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v platném znění, vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v platném znění, vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy
k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v platném znění a Metodického pokynu (Věstník MZ ČR částka 6, 2008) k vyhlášce č. 39/2005 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Absolvováním vzdělávacího programu získá absolvent odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry. Na základě písemné žádosti, pokud splní podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu stanovené zákonem, získá osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčením získává oprávnění:
a) k výkonu povolání bez odborného dohledu,
k vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních kurzech, ve specializačním vzdělávání a v certifikovaných kurzech. Činnosti, pro které je absolvent připravován, jsou definovány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Všeobecná sestra je dle této vyhlášky oprávněna provádět:

 1. činnosti bez odborného dohledu a bez indikace
 2. činnosti prováděné pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru
 3. činnosti prováděné bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře
 4. činnosti prováděné pod odborným dohledem lékaře nebo zubního lékaře

Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra je připraven:

 • poskytovat zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, zajišťovat
 • dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy,
 • vést zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních
 • právních předpisů, pracovat s informačním systémem zdravotnického zařízení,
 • poskytovat pacientovi informace v souladu se svou způsobilostí nebo pokyny lékaře,
 • provádět základní podporu života včetně základní neodkladné resuscitace,
 • podílet se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti
 • zdravotnického povolání a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,
 • podílet se na přípravě standardů.
 • Bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem
 • poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom je připraven/a zejména:
 • vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění,
 • rizikových faktorů, a to za použití měřících technik používaných v ošetřovatelské praxi,
 • sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce – vědomí, dech, puls, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné paramenty,
 • pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,
 • zajišťovat ve spolupráci s nutričním terapeutem a na základě diety stanovené lékařem výživu pacienta, vyhodnocovat jeho nutriční stav a schopnost příjmu stravy,
 • vytvářet stimulující výchovné a léčebné prostředí a zajišťovat herní aktivity dětí při poskytování zdravotní péče,
 • zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami,
 • provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost,
 • hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány,
 • ošetřovat stomie,
 • ošetřovat centrální a periferní žilní vstupy,
 • provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody konceptu bazální stimulace, podílet se na výběru kompenzačních pomůcek a edukaci pacientů,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • edukovat pacienty i laickou veřejnost v ošetřovatelských postupech a aktivitách nutných pro udržení zdraví, připravovat pro ně informační materiály,
 • orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního pracovníka a v případě potřeby zprostředkovat pomoc v otázkách sociálně právních,
 • zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
 • provádět psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o mrtvé tělo zemřelého a další činnosti spojené s úmrtím,
 • zajišťovat přejímání, kontrolu, uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek, manipulaci s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
 • zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci, sterilizaci a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu.
 • Pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem se podílí na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
 • Na základě indikace lékaře se podílí na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Připravuje pacienty k diagnostickým a léčebný postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; při tom je připraven/a zejména:
 • podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních aplikací léčiv nebo zavádění infúzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou aplikace radiofarmak a cytostatik,
 • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,
 • provádět screeningová a depistážní vyšetření,
 • odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit výsledky,
 • provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, odstraňovat stehy u ran hojících se per primam a drény, kromě hrudních, hlavových a po by passech,
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,
 • provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly,
 • zavádět nazogastrické a jejunální sondy pacientům při vědomí starších 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi a to u pacientů všech věkových kategorií,
 • provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let. Pod přímým vedením lékaře je připraven/a:
  • aplikovat nitrožilně krevní deriváty, spolupracovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků, bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu jejich aplikace a ukončovat je.

Vyhledat na webu

Zavřít